Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ตามที่ได้มี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545
โดยโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้างและอัตรากำลังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12 บางส่วน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีการจัดตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
และได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน และลำพูน
ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300