Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) งานธุรการและสารบรรณ  2) งานการเจ้าหน้าที่

3) งานการเงิน การบัญชี     4) งานพัสดุ

5) งานพาหนะและอาคารสถานที่

6) ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนอำนวยการ)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นายพนธกร เอกสุธรรม   105
นางสาวกัญญาภัค  คำเป็งปภาวี   107
นางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น    103
นางศิริพันธ์ พานิชยกุล    
นางพัชรา บริบูรณ์   101
นางสาวกัญญ์พิดา พันธ์ธรานนท์   104
นางสาววราภรณ์  กบด้วง   108
นายนพดล  อินทร์สัญจ์    
นายรังษิต    ดวงมณี        
นายชัยพล ชัยสวัสดิ์