Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

1 ส่วนอำนวยการ (อก.)

1 ส่วนอำนวยการ (อก.)

(คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ส่วนอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการ และสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง และงานราชอิสริยาภรณ์

3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4) บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนวัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

5) บริหารงานจัดระเบียบการใช้พาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

6) บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมสำนักงาน

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนอำนวยการ)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางสาวกัญญาภัค  คำเป็งปภาวี   105
นางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น    103
นางพัชรา บริบูรณ์   101
นางสาวกัญญ์พิดา พันธ์ธรานนท์   104
นางสาววราภรณ์  กบด้วง   108
นายนพดล  อินทร์สัญจ์    
นายรังษิต    ดวงมณี