Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

6 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝส.)

6 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝส.)

 (คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

           (1)  ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

          (2)  จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

          (3)  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมระดับภาค

          (4)  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน 
นางปราณี  โควินทวงศ์ 053-218-032-4 402
นายกีรติ  วงศ์ไวศยวรรณ   403
นางสาวขวัญฤทัย ใจขาว   403