Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2560

     อนุสัญญาคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ๓๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

       อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ตามคำสั่งดังกล่าวและกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ 

 

ข้อที่ (9) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีการจัดแบ่งงานภายใน ดังนี้

                                      1) ส่วนอำนวยการ

                                      2) ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

                                      3) ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                      4) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                      5) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

                                      6) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

 

  อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

2. เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค

3. ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในดับภาค ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ

พื้นที่ดำเนินการและขอบเขตการปฎิบัติงาน สสภ.1

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 99 ครั้ง

แบ่งงานภายสป

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 104 ครั้ง