Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและแม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบได้แก่

  • การจัดทำแผนจัดการคุณภาพระดับภาคประสานการดำเนินงานตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคประสานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมวิจัยและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมพัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ
  • สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาคติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War Room)
  • ติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E.I.A) การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโครงการต่างประเทศ เช่นโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ (CBFCM) โครงการการสร้างกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน (HAPPEN) โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และงานการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานของสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 หรือ กพร.สสภ.1

เอกสารแนบ

พื้นที่ดำเนินการและขอบเขตการปฎิบัติงาน สสภ.1

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง