Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

4 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (วส.)

4 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (วส.)

(คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ 

3) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล   เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางสาวโสภา  สงคราม   053-218-032-4 501
นางกานต์รวี เกียรติกิตติกานต์     503
นางสาววันวิสาข์ รัตนครินทร์
    502
นางสาวปิยะพร จินาคำ     504