Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

2) วิจัยและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

3) พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย