Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

2) วิจัยและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

3) พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางสาวโสภา  สงคราม 053-218-032-4 501
นางสาวฐิติรัชช์  เพ็ญตระกูลชัย   503
นางสาววิชชุนี  ศิริสุวรรณ์   502
นางสาวปิยะพร จินาคำ    
นางสาวพรทิพา อ่อนน้อม   504
นางสาววันวิสาข์ รัตนครินทร์