Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

2) ประสานการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

3) ประสานงานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย