Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

2 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ยส.)

2 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ยส.)

(คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) จัดทำ และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

2) ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานการจัดการในเขตควบคุมมลพิษ
    พื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 เอกสารแนบท้ายงานที่ได้รับมอบหมายของส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

งาน

1

  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER

2

  โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด

3

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

4

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะชุมชนที่ต้นทางชุดที่ 3

5

  โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

6

 โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม

7

  การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์

 

หมายเลขภายใน

 

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร 053-218-032-4 703
นางจารุณี พุ่มพวง   701
นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์    
นางสาวอรณิชา ปัญญา   702