Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

2) ประสานการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

3) ประสานงานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางจันทร์สุดา   รุ่งเรืองวงศ์ 053-218-032-4 601
นางสาวรัชดาภรณ์  บุญสาระวัง      602
นางฐิติมา จิยะวรนันท์   603
นางสาวภิรมณ์ญา  มะทุเรียน    602