Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทาวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) ประสานงานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

3) ประสานงานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย