Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทาวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) ประสานงานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

3) ประสานงานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นายชัยวัฒน์  ธนกิจพัฒนพงค์ 053-218-032-4 301
นายมนตรี  ยะราไสย์   302
นางสาวพัชราภรณ์ เผ่ากันทะ   303