Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

3 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คส.)

3 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คส.)

(คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2) ดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินการตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นายชัยวัฒน์  ธนกิจพัฒนพงค์ 053-218-032-4 301
นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย   302
นางสาวพัชราภรณ์ เผ่ากันทะ   303