Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค

2) วิจัยและพัฒนาวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนอำนวยการ)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางดวงใจ ดวงทิพย์ 053-218-032-4 201
นางสาวปิยนุช  ทรวงคำ   203
นายเอกลักษณ์  นันทิสิงห์   202
นางสาววิริญา คำชัย   202