Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

5 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม (สส.)

5 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม (สส.)

(คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนอำนวยการ)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางดวงใจ ดวงทิพย์ 053-218-032-4 201
นางสาวปิยนุช  ทรวงคำ   203
นายเอกลักษณ์  นันทิสิงห์   202
นางสาววิริญา คำชัย   202