Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนโครงการพิเศษ

ส่วนโครงการพิเศษ

ส่วนโครงการพิเศษ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

    1) ติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

    2) การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

    3) โครงการต่างประเทศ เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชน

        โดยการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ (CBFCM)

        โครงการการสร้างกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมการบูรณาการทุกภาคส่วน (HAPPEN)

   4) โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

   5) งานการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 หรือ กพร.สสภ.1

   6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนโครงการพิเศษ)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางสาวสุวารี  สิงห์เพ็ชร 053-218-032-4 701