Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (กพร.สสภ.1)

7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (กพร.สสภ.1)

(คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ 10/2563 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) งานพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

2) การดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กำหนด (PMQA)

3) การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

4) การจัดทำคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ขององค์กร (CFO)

5) ขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

6) การรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

7) โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

8) รายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (e-Monitoring)

9) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ

10) โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ

11) โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

12) โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพในแหล่งน้ำหลัก

13) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

14) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 1 (ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเลขภายใน
นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ 053-218-032-4 601
นางสาวฐิติมา  จิยะวรนันท์        603
นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง   602