Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ว่าดีขึ้นกว่าปี 2559 อยู่ในระดับไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และแจ้งให้ทราบเรื่องประกาศจังหวัดลำพูน ดังนี้ 1.ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 2.ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าท้องที่จังหวัดลำพูน 3.ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งได้กำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นช่วง “60 วันห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดลำพูน” ทั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงถึงนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2560-2561 ว่าจะใช้มาตรการ “4 พื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ส่วนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังคงแบ่งระยะเวลาการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (พ.ย.-ก.พ.) ระยะรับมือ (ก.พ. – เม.ย.) และระยะสร้างความยั่งยืน (พ.ค. – ก.ย.) โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1.จำนวนค่า PM10 มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (60วัน) ลดลงร้อยละ 10 จากค่าเฉลี่ย 3 ปี ไม่เกิน 6 วัน (ปี 58-60 จำนวน 8, 10 และ 1 วัน) 2.จำนวน HOTSPOT ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 10 คือ 280 จุด (จากค่าเฉลี่ย 3 ปี 311 จุด) 3.พื้นที่เผาไหม้ ลดลงร้อยละ 10 คือ 587,668 ไร่ (จากค่าเฉลี่ย 3 ปี 652,965 ไร่) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และทุกอำเภอ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมแผนงานและตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561 โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะจัดที่อำเภอเมืองลำพูน ในช่วงระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 (รอยืนยัน)

แกลเลอรี่