Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

24-25 มกราคม 2561 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

24-25 มกราคม 2561 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

24-25 มกราคม 2561 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

 โดยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และมองภาพอนาคต บทบาทของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ดังนี้
- ทุกจังหวัด สามารถขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ทุกเมือง เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
- แม่น้ำทุกสาย สวยใส รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- แหล่งกำเนิดมลพิษ มีการเข้าถึง และปฎิบัติตามกฎหมาย
- น้ำประปาชนบททุกแห่ง ดื่มได้อย่างปลอดภัย ราคาถูก
- มุ่งสู่ สำนักงานสิ่งแวดล้อม 4.0

 

แกลเลอรี่