Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

7 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับ ทสจ.เชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลแม่แรม ลงพื้นที่สำรวจและติดตามปัญหากลิ่นเหม็น ความสกปรก จากขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่แรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

7 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับ ทสจ.เชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลแม่แรม ลงพื้นที่สำรวจและติดตามปัญหากลิ่นเหม็น ความสกปรก จากขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่แรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

7 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับ ทสจ.เชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลแม่แรม ลงพื้นที่สำรวจและติดตามปัญหากลิ่นเหม็น ความสกปรก จากขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่แรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ณ หมู่ที่ 7 
ต.แม่แรม อ.แม่ริม ปรากฏว่า ปัญหาเกิดจากชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.แม่แรมไม่นำขยะทิ้งลงบ่อขยะที่เทศบาลฯ จัดเตรียมไว้ แต่เทกองทิ้งไว้รอบปากบ่อ และไม่มีการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอย ซึ่งขณะเข้าสำรวจพื้นที่พบว่าเทศบาลตำบลแม่แรมได้มีการจัดการกับขยะที่วางกองบริเวณโดยรอบปากบ่อขยะแล้วในบางส่วน และจากการเข้าพบนายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม ทราบว่าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวงหนองหอย-ม่อนแจ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หารือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะร่วมกับในพื้นที่ ต.แม่แรม โดยในเบื้องต้นกำหนดมาตรการแก้ไข ดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการฝังกลบขยะ
2. แยกบ่อขยะหมู่ 7 ต.แม่แรม เป็น 2 บ่อ โดยบ่อที่ 1 เป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านและโครงการหลวงฯ บ่อที่ 2 เป็นที่ทิ้งขยะของวิสาหกิจชุมชน
3. กำหนดความรับผิดชอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหมู่บ้านทำการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งลงบ่อ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ขวดพลาสติก และขยะทั่วไป โดยขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จะส่งให้โครงการหลวงฯ นำไปทำปุ๋ยหมัก สำหรับขวดพลาสติก จะนำไปขายเป็นขยะรีไซเคิล และจึงนำขยะทั่วไปทิ้งลงบ่อขยะ 
4. จัดทำทางเพื่อให้รถขนขยะสามารถเข้าถึงและนำขยะทิ้งลงบ่อได้สะดวก แก้ไขปัญหาการกองขยะบริเวณปากบ่อ 
5. จัดทำรั้วกึ่งถาวรล้อมบ่อขยะเพื่อป้องกันปัญหามลทัศน์ 
มาตรการข้างต้นสามารถบรรเทาปัญหากลิ่นเหม็น ความสกปรก และมลทัศน์ ได้ระดับหนึ่ง ซึ่ง ทสจ.ชม.และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการกำหนดมาตรการ แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ต.แม่แรม อย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่