Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม การพัฒนาข้อเสนอ โครงการประชารัฐพัฒนาลุ่มน้ำและเพิ่มศักยภาพครูฝาย เพื่อฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม การพัฒนาข้อเสนอ โครงการประชารัฐพัฒนาลุ่มน้ำและเพิ่มศักยภาพครูฝาย เพื่อฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม การพัฒนาข้อเสนอ โครงการประชารัฐพัฒนาลุ่มน้ำและเพิ่มศักยภาพครูฝาย เพื่อฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน เพื่อจัดทำโครงการเสนองานวิจัย ณ ห้องประชุมกองแผน ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินการโดยโครงการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ประสานจัดงานในครั้งนี้
ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเครือข่าย และตัวแทน จากพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทำฝายมีชีวิต ยกระดับไปสู่การทำลุ่มน้ำมีชีวิต ที่มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจนำไปสู่วิถีชีวิตของคนในชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพครูฝายในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นแกนนำหนุนเสริมการทำฝายมีชีวิตและลุ่มน้ำมีชีวิต โดยเกิดจากการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนและชุมชนเป็นหลัก
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แรม-แม่สา ได้เสนอพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม-แม่สา อ.แม่แรมจ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ตัวแทนของจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายฯ ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ภายหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เคยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ CBFCM ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 โดยใช้กลไกการแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES มาแล้วนั้น

แกลเลอรี่