Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่