Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมณีแดงโฮมสเตย์ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดประขุมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางและยกระดับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและอจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการขับเคลื่อนดำเนินงานเครือข่าย ทสม.ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ เทคนิคและกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและองความรู้ในการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย เวทีให้ความรู้ทบทวนการทำงาน กิจกรรมการฝึกการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมศึกษาดูงานแบบบูรณาการ

แกลเลอรี่