Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายต้านโลกร้อน) เป็นประธานเปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า : เหลียวหลัง 10 ปี

วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายต้านโลกร้อน) เป็นประธานเปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า : เหลียวหลัง 10 ปี

วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายต้านโลกร้อน) เป็นประธานเปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า : เหลียวหลัง 10 ปี แลหน้าประชารัฐ กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายต้านโลกร้อน ร่วมจัดงานดังกล่าว ณ รินรดา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 22 องค์กร มาจากภาครัฐและเอกชน (68 คน) สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาการบทเรียนการทำงานเครือข่ายฯ ท่ามกลางสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม 10 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดทิศทางการทำงาน ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากการปฏิบัติเชิงพื้นที่สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กับการจัดการร่วม คน น้ำ ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม สรุปกิจกรรมการสัมนาที่สำคัญ มีดังนี้
- ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ เนื้อหา กำหนดการ ระดมความหวัง ร่วมปรับปรุงเนื้อหา สร้างข้อตกลง และแนะนำผู้เข้าร่วม
- ทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเป้าหมาย กิจกรรมการทำงานของเครือข่าย 10 ปีที่ผ่านมา
- สะท้อนความเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลผ่านกิจกรรม “ตัวตนสะท้อนความเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน(ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ)”
- ค้นหาความสำเร็จและเจาะลึกปัจจัยความสำเร็จ 
- แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนสิ่งที่ยังไม่บรรลุความสำเร็จ หรือยังทำได้ตามที่คาดหวังไว้ ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ 
- สร้างภาพฝันกำหนดเป้าหมายร่วมกันของเครือข่าย รูปแบบเครือข่าย ทิศทางหลัก เส้นทาง และกลไกสู่เป้าหมายของเครือข่าย(road map)
- มุ่งสู่เป้าหมายการทำงานร่วมกัน ได้แก่ กลไกการทำงานสู่เป้าหมายของเครือข่าย แผนงานสู่เป้าหมาย และกลไกการประสานงานของเครือข่าย
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว 
้- แผนการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว

 

แกลเลอรี่