Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

13 มีนาคม 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะและโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด

13 มีนาคม 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะและโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด

13 มีนาคม 2561 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะและโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วม ทั้งหมด 15 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 14 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ชุมชนสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 5 ชุมชน แบ่งเป็น ชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 3 ชุมชน และชุมชนขนาดกลาง จำนวน 2 ชุมชน โดยที่ประชุม เลขานุการได้ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัดสินโครงการประกวด เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนลงพื้นที่เพื่อประเมินในแต่ละพื้นที่ ต่อไป

แกลเลอรี่