Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

19 มีนาคม 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561

19 มีนาคม 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561

19 มีนาคม 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำกับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.จากรายงานพบว่า จุดความร้อนมักจะพบมากในช่วงกลางคืน ฝากให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เน้นในเรื่องของการลาดตระเวนให้เข้มข้น
2.ให้นำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3.อุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนให้นำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
4.นายอำเภอต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้ดี และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
5.หากพื้นที่ใดขาด หรือจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ใดๆ ให้ประสานผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้นำเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถิติย้อนหลัง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ในสัปดาห์นี้ (วันที่ 20-26 มีนาคม 2561) จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

แกลเลอรี่