Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

22-23 มีนาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียจากเเหล่งกำเนิดมลพิษโดยกระบวนการความร่วมมือของเครือข่ายลุ่มน้ำกก

22-23 มีนาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียจากเเหล่งกำเนิดมลพิษโดยกระบวนการความร่วมมือของเครือข่ายลุ่มน้ำกก

22-23 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยส่วนส่งเสริมการจัดจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมสิ่งแวดล้อม และส่วนอำนวยการ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียจากเเหล่งกำเนิดมลพิษโดยกระบวนการความร่วมมือของเครือข่ายลุ่มน้ำกก ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล) เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (นางดวงใจ ดวงทิพย์) กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน จากเครือข่ายประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำกก สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้

•••> วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ (1) การเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย หลักการทำงานและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (3) การจัดการน้ําเสียในครัวเรือน ที่มาของแหล่งกําเนิดของน้ําเสียในครัวเรือน แนวทางการจัดการน้ำเสียด้วยวิธี 3Rs และการทําถังดักไขมันอย่างง่าย (4) ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อม การประสานงาน ช่องทางการร้องเรียน และการเก็บพยานหลักฐาน ณ ห้องประชุมโครงการฝายเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

•••> วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 กิจกรรมล่องเรือลำน้ำกกเพื่อสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการน้ำเสียของสถานประกอบการ ณ ร้านแอดวอร์เธอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสถานีตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ณ บริเวณเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่