Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

29-30 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1เข้าสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

29-30 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1เข้าสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

เมื่อวันที่ 29-30 มี.ค. 2561 นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย พร้อมด้วย นายนพดล อินทร์สัญจ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) และสิ่งปกคลุมดิน (Land cover) บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้แก่ 1) ห้วยแม่ตะละ บ.แม่ตะละใต้ ต.แม่แดด 2) ห้วยนาเกล็ดหอย ต.แจ่มหลวง และ 3) ห้วยฮ่อม ต.บ้านจันทร์ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับใช้ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพน้ำ โดยใช้วิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS) ทั้งนี้ ยังเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)ในการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ตะกอนดิน ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละฤดูกาล ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำในภาพรวม
การดำเนินงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ พื้นที่ต้นนำลำธาร ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ 2561

แกลเลอรี่