Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

9 เมษายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”

9 เมษายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ รวมถึงมีความตระหนัก ในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควัน และวิธีการดูแลและป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง

ประธานในพิธี ได้เชิญชวนให้ที่ประชุมหาแนวทางในการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ควรลดหรืองดกิจกรรมภายนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลานาน หรือหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศให้ครบทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องคุณภาพอากาศ ทั้งค่า PM2.5 และค่า PM10

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ร่วมกับ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณมานพ ศรีภูวดล สถาบันอ้อผะญา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล บนเวทีการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 

แกลเลอรี่