Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับและบรรยายในเรื่องภาพรวมเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ รวมทั้ง โครงการพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน  21 โครงการ (จากทั้งหมด 624 โครงการ) โดยหนึ่งในโครงการนั้นมี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการต่อเนื่อง) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ 2561 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2548 และสวัสดิการผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

แกลเลอรี่