Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

1-4 พฤษภาคม 2561นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ อปท.

1-4 พฤษภาคม 2561นางสาวโสภา สงคราม  ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ อปท.

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561  นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ อปท. เขตอำเภอแม่สรวย อำเภอเทิง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ดูแลประปาหมู่บ้านและ อปท ในการปรับปรุงระบบประปา และการบำรุงรักษาเพื่อให้คุณภาพน้ำประปาที่ได้จากระบบการผลิต สามารถดื่มได้แล้วประชาชนผู้ใช้น้ำมีความมั่นใจในการบริโภค ตามโครงการพัฒนาระะบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปี 2561

แกลเลอรี่