Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

7-9 พ.ค.2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนและการประชุมเชิงปฏิบัติกาาพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

7-9 พ.ค.2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนและการประชุมเชิงปฏิบัติกาาพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

วันที่ 7-9 พ.ค.2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนและการประชุมเชิงปฏิบัติกาาพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ศักภาพแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงเรียน รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ให้มีศักยภาพสู่ระดับอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่