Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

22 พฤษภาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑ์ Pollutant Standard Index (PSI) สําหรับประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑ์ Pollutant Standard Index (PSI) สําหรับประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑ์ Pollutant Standard Index (PSI) สําหรับประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน จากกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย สถาบันการศึกษา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีโจทย์การหารือที่สำคัญคือการกำหนดกรอบการรายงานคุณภาพอากาศ (PSI) เพื่อเเจ้งเตือนประชาชน โดยพิจารณาจากค่า PM2.5 ในเวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และในเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษและผู้แทนกรมอนามัยได้นำเสนอที่มาของประกาศค่ามาตรฐานฝั่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ วิธีการตรวจวัด และการเตรียมการปรับเกณฑ์ช่วงค่าคุณภาพอากาศ

แกลเลอรี่