Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

23-25 พฤษภาคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงราย

23-25 พฤษภาคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงราย 
1) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาคลองหนองหัวแคร่ เน่าเสียและมีปลาตาย จากการตรวจสอบพบว่า คลองหัวแคร่ เป็นคลองสาธารณะประโยชน์ มีลักษณะน้ำไหลนิ่งไม่การไหลเวียน และมีวัชพืชปกคลุมมากกว่า ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ช่วงที่มีปลาตายมีฝนตกและชะน้ำจากชุมชนลงแหล่งน้ำ ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า มีค่า pH เท่ากับ 7.4 และค่าออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับ 0.5 mg/l ซึ่งมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ นอกจากนี้คณะฯ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการในชุมชน ได้แก่ ร้านอาหาร และร้านซักผ้าหยอดเหรียญ พบว่า มีการระบายน้ำลงในท่อสาธารณะโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสีย และเข้าตรวจสอบห้างแม็คโคร สาขาเชียงราย ซึ่งอยู่ตั้งติดกับจุดที่มีปัญหาน้้ำเน่าเสีย พบว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยมีนโยบายไม่ระบายออกนอกพื้นที่
คณะฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ (1)ให้มีการอบรมให้ความรู้คนในชุมชนในการจัดการน้ำเสียของตนเอง (2)ควบคุมการสถานประกอบการตามอำนาจของกฎหมายเพื่อให้มีการจัดการน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก และ (3)ทำการขุดลอกวัชพืช และผักตบชวา โดยประสานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนต่อไป
2) ร่วมกับเทศบาลตำบลเม็งราย และองค์การบริหารส่วนตำบลต้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสวนกล้วยหอมของห้างหุ้นส่วนจำกัดเม็งรายการเกษตร ซึ่งดำเนินการปลูกกล้วยหอมมากว่ากว่า 1,000 ไร่ เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 45 ตัน/วัน และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจากการใข้สารเคมีในการเกษตร จึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำอิง จำนวน 4 จุด ได้แก่ (1) บริเวณก่อนถึงสวนกล้วยหอม (2) ระหว่างสวนกล้วย1 (3)ระหว่างสวนกล้วย2 และ(4) น้ำอิงหลังผ่านสวนกล้วยหอม นอกจากนี้ยังทำการเก็บตัวอย่างน้ำภายในสวนกล้วยหอม จำนวน 1 จุดบริเวณบ่อพักน้ำข้างโรงงานบรรจุ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะส่งให้ หน่วยงานราชการและอปท.ในพื้นแจ้งเตือนประชาชนต่อไป     
                                

แกลเลอรี่