Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

14 มิถุนายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

14 มิถุนายน 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่1  พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานในปี 2562 ในการนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่อ ข้อบกพร่องของการทำงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อาทิเช่น กรมควบคุมมลพิษ GISTDA กองทัพภาคที่ 3 กรมอนามัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่