Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

18-19 มิถุนายน 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

18-19 มิถุนายน 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (นางสาวน้อมจิตร์ สิงข์ด่านจาก) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนรวม ๖ คน เป็นการตรวจสอบในเชิงประเมินเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้เกิดแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนบรรลุผลสำเร็จได้ นำไปสู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย โดย นางสาวโสภา สงคราม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลโดย นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส่วนแผน เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานด้านน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลช้างเผือก (ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน) เทศบาลนครเชียงใหม่ (มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน) และเทศบาลเมืองลำพูน (มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน)

แกลเลอรี่