Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

16 กรกฎาคม 2561 น.ส.รัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือการจัดการขยะระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย (อำเภอพาน อำเภอเมือง)

16 กรกฎาคม 2561 น.ส.รัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือการจัดการขยะระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย (อำเภอพาน อำเภอเมือง)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 น.ส.รัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือการจัดการขยะระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย (อำเภอพาน อำเภอเมือง) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยในการประชุม ได้ร่วมกันหารือ ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ ดำเนินการจัดการได้ยาก กรณีบ่อ ทต.บ้านดู่ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้. 2 แนวทางการจัดการขยะให้ถูกต้อง มีเงื่อนไขของเรื่องการขอใช้พื้นที่ งบประมาณ และบุคลากร จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 3. การดำเนินการจัดการขยะ ควรให้หน่วยงานรัฐดำเนินการจัดการภายในสำนักงานเป็นตัวอย่าง

แกลเลอรี่