Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

18 กรกฏาคม 2561 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของห่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

18 กรกฏาคม 2561 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของห่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของห่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. และมีสาระสำคัญ ดังนี้ PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีระดับการพัฒนา 3 ระดับคือระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า และระดับพัฒนาจนเกิดผล

แกลเลอรี่