Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

ปฏิรูปประมวลกฎหมายให้คนอยู่กับป่า ตั้งเป้าพื้นที่สีเขียว ภายในปี 2580

ปฏิรูปประมวลกฎหมายให้คนอยู่กับป่า ตั้งเป้าพื้นที่สีเขียว ภายในปี 2580

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1096855

‘บิ๊กเต่า’ จี้ปฏิรูปประมวลกฎหมาย ให้คนอยู่กับป่า ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ภายในปี 2580