Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายมนตรี ยะราไสย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายมนตรี ยะราไสย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายมนตรี ยะราไสย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เทศบาลนครเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการประชุมเพื่อทราบผลการดำเนินงานตรวจสอบ ตรวจจับรถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561 ทีผ่านมา พบว่า มีรถยนต์ที่เรียกตรวจทั้งหมด 717 คัน มีรถยนต์ที่ถูกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 62 คัน คิดเป็นร้อยละ 8.65 และมีรถยนต์ที่มายกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว จำนวน 61 คัน คิดเป็นร้อยละ 98.39 (เหลือ 1 คัน) และสำหรับปีงบประมาณ 2562 ได้มีแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ตรวจจับรถยนต์ควันดำ (การตั้งด่านตรวจสอบ ตรวจจับ) โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจุดตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับในพื้นที่เทศเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1) บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ 2)บริเวณหน้าสุสานบ้านเด่น 3)บริเวณศูนย์วัฒนธรรม 4) บริเวณหลังโรงเรียนปรินส์ และ 5) บริเวณหน้าพิสูจน์หลักฐาน ทั้งนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเป็นทางการในงาน “เติมรักให้อากาศ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ข่วงท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่

แกลเลอรี่