Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

18-19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาบ้านห้วยมะซาง เพื่อเตรียมการรับมือและจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

18-19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาบ้านห้วยมะซาง เพื่อเตรียมการรับมือและจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาบ้านห้วยมะซาง เพื่อเตรียมการรับมือและจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 ณ บ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้ 
• ประเพณีกินข้าวใหม่ประจำปี เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง โดยการนำผลผลิตข้าวหลังการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลของปีนี้มาร่วมแบ่งปันในชุมชน และมีการพบปะแลกเปลี่ยนของคนในพื้นที่ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งมีหน่วยงานจากภายนอกให้ความสำคัญในการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น ปลัดอำเภอแม่สรวย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยวาวี หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย สภอ.แม่สรวย กศน.อำเภอแม่สรวย โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง โรงเรียนห้วยน้ำเย็น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
• ประชุมจัดทำแผนชุมชน โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆและการพัฒนาในชุมชน เพื่อกำหนดเป็นแผนกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการในชุมชนบ้านห้วยมะซาง โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ ไดแก่ ปัญหาการเพาะปลูกพืชที่ยังไม่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร มีแนวทางการแก้ไขโดยโครงการขยายผลโครงการหลวงฯจะได้เข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้และวิเคราะห์สภาพดิน สภาพพื้นที่เพื่อหาพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภายใต้ความต้องการของชาวบ้าน โดยจะเน้นลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หาพืชยืนต้นชนิดอื่น เช่น อโวคาโด ลินจี่ ลำไย แมคคาเดเมีย เกาลัด ฯลฯ มาทดแทนเป็นการเพาะปลูกแบเกษตรผสมผสาน ภายใต้แนวคิด พืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพในพื้นที่ทำกินเดิม และปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำและน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง มีแนวทางในการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ซึ่งในส่วนนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่า อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

แกลเลอรี่