Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

11 ธันวาคม 2561 นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีปิดบ่อขยะและร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงของเมืองสะอาด

11 ธันวาคม 2561 นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีปิดบ่อขยะและร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงของเมืองสะอาด

โดยท่านนายอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ เป็นประธานการประชุม โดยประธานที่ประชุมแจ้งว่า การปิดบ่อขยะในครั้งนี้เป็นการปิดบ่ออย่างมีเงื่อนไขเนื่องจาก มีการนำขยะจากแหล่งอื่นมาลักลอบทิ้ง ทำให้มีปริมาณขยะมากขึ้น และปิดเพื่อปรับปรุงโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนงบประมาณว่าจ้างอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา(เชียงราย) ทำการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงบ่อขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามข้อเสนอของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ในการให้เทศบาลตำบลเวียงนำขยะเก่าที่กองอยู่ลงในบ่อที่ปูด้วยแผ่นพลาสติกและฝังกลบ และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับขยะใหม่ให้มีการจัดการขยะที่ต้นทางให้เข้มข้น เพื่อให้เหลือทิ้งปลายทางน้อยที่สุด และวางแผนเพื่อจัดการบ่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการในรูปแบบ Control dump หรือ Sannitary Landfill และเสนอให้อาจารย์นำขั้นตอนในการขอสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด มาศึกษาร่วมด้วย เพื่อกำหนดแผนในการพัฒนาบ่อขยะให้เป็น Sannitary Landfill ต่อไป และพร้อมจะขอรับงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอำเภอเชียงของที่ต้องการเน้นการวิจัยที่สามารถกำหนดRoadmapการจัดการขยะของอำเภอเชียงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามขั้นตอนการของบประมาณ และให้ทต.เวียงนำมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตามนำหนักเป็นกิโลกรัม และการจับ ปรับขยะที่ทิ้งไม่เป็นจุด และขยะที่ลักลอบนำมาทิ้ง

แกลเลอรี่