Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

9-11 มกราคม 2562 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในการสำรวจพื้นที่และแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณลุ่มน้ำปิง

9-11 มกราคม 2562 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในการสำรวจพื้นที่และแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณลุ่มน้ำปิง

วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในการสำรวจพื้นที่และแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณลุ่มน้ำปิง

นางปราณี โควินทวงศ์ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำาญการ และนายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ นำทีมโดย นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ #กองจัดการคุณภาพน้ำ #กรมควบคุมมลพิษ ตามบันทึกกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0305/13024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยการ ในการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาคุณภาพน้ำและสำรวจแหล่งมลพิษพื้นที่ลุ่มน้ำปิง 
ประกอบด้วย ลำน้ำกวง และลำน้ำปิง ทุกช่วงของลำน้ำ ประเมินความเหมาะสมในการเลือกจุดตัวอย่างน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำ นอกจากนี้ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองลำพูน และเยี่ยมชมการจัดการขยะในลำน้ำแม่ข่า บริเวณจุดวิกฤตบริเวณปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำปิง รวมถึงได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขคลองแม่ข่า ที่สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

แกลเลอรี่