Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

16 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

16 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อมของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เรื่อง หลักการ/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่ประชุมมีมติ
• กำหนดหลักสูตร ประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และมิติทางเศรษฐศาสตร์ วันที่ 11-12 ก.พ. 2562 และช่วงบ่ายประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
1.2 การอบรมการทำแผนกลยุทธ์ และวิทยากรกระบวนการมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ ในวันที่ 13 ก.พ. 2562
1.3 BOD LOADING และCarrying Capacity เยื้องต้นกำหนดในวันที่ 14 ก.พ. 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ คส. ยส. ฝส.
ทั้งนี้ ขอให้ สสภ.1 ประสานวิทยากร ดังนี้
- คุณณรงค์ หอการค้าเชียงใหม่
- อาจารย์จาก ม.มหิดล นักวิชาการอิสระ
สำหรับ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วน คส. 1 คน ฝส. 2 คน ยส. 2 คน รวม 5 คน/สสภ. และขอให้แจ้งยืนยันจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมให้ สสภ.1 ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2562
• การเบิกจ่ายงบประมาณ รอหารือ สสภ.1 8 11 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
• มอบหมายให้ สสภ.1 ส่งกำหนดการอบรม ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 21 มค. 62
2. ผลการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมภาค พ.ศ.2562-2564 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
2.1 มอบหมาย สสภ.15 ทำกรอบแผนจาก 6 แผนแม่บท คือ แผนปฏิรูป แผนสภาพัฒน์ แผน CC แผนมลพิษ แผนขยะ แผนน้ำ
2.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 6 คน ถอดโครงการลงกรอบแผน และเขียนความเชื่องโยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ แยกเป็น 6 ภูมิภาค กำหนดส่ง วันที่ 18 กพ. 62 ที่เชียงใหม่
3. ร่าง แผนกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมภาค พ.ศ.2562 – 2565 กำหนดประชุมวันที่ 12 ก.พ. 2562 ช่วงบ่ายที่ประชุมมีมติ ดังนี้
3.1 สสภ. ดำเนินการเองแบบบูรณาการร่วมกับสภาพัฒน์ และมีวิทยากรกระบวนการมา Coaching
3.2 ข้อมูลนำเข้า แผนกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมภาค พ.ศ.2555– 2559 ดำเนินการโดย แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมภาค พ.ศ.2562 – 2565 สสภ.1-16 ลงนามโดย รองปลัดกระทรวง ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผอ.สสภ.1 4 11 และ 14 และคณะทำงานโดยผู้แทนจาก สสภ.1-16
ขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย
1) มอบ สสภ.11 ทำ out line ยกร่าง กำหนดแล้วภายในมกราคม 2560 และนำเสนอ out line ที่ประชุมในวันที่ 11-12 กพ.62 เชียงใหม่
2) ทำแบบสอบถามความคิดเห็น
3) เนื้อหาการประชุมหารือ คือ การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำ
4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิภาค ระยะที่ 1 พ.ศ.2562 – 2565 มี่ประชุมมีมติ ดังนี้
4.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบ จาก สสภ.1 5 6 9 11 15 จัดทำแผนกลยุทธ์ โดยถอดโครงการตามกรอบแผน และเชื่องโยงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ แยกเป็น 6 ภูมิภาค
4.2 ทำ out line มอบ สสภ.11 ยกร่าง กำหนดแล้วภายในมกราคม 2560
4.3 นำเสนอ out line ที่ประชุมในวันที่ 11-12 กพ.62 เชียงใหม่
5. แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาภาค แผนจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัด ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
5.1 ถอดจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และโครงการตามแผนแม่บท 6 บท ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 โครงการสำคัญของ สสภ.1-16 แก้ไขปัญหาภาพรวมและขอรับจัดสรรงบ
ส่วนที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด
6. การจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
6.1 ร่วมกันร่าง เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศของ สสภ.1-16 (ใหม่) ปรับตามโครงการ Quick Win ของ สนทช. คือ
1. พื้นที่ท่องเที่ยว/ประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่น รายได้
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ /ประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่น รายได้
3. เขตควบคุมมลพิษ/ramsar site/พื้นที่คุ้มครอง
4. คุณภาพแหล่งน้ำเสื่อมโทรม
5. ความพร้อมของ อปท. เช่น ที่ดิน งบ บุคคลากร
6. ศักยภาพการรองรับของพื้นที่ Carrying capacity, BOD loading
7. ข้อสั่งการ/นโยบายรัฐบาล
6.2 มอบ สสภ. 1 นำ ร่าง หลักเกณฑ์การจัดลำดับฯ หารือ อ.ที่ปรึกษาโครงการ และนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวนำเข้าที่ประชุม เชียงใหม่ เพื่อให้แต่ละ สสภ. วิเคราะห์และนำเข้าข้อมูล
6.3 นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจาก ม.39 ผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เช่น ของบผ่านแผนแม่บทน้ำ และนำข้อมูลดังกล่าวไปนำเสนอวันน้ำโลก 22 มีนาคม 2562
7. การดำเนินงาน ECAM ที่ประชุมมีมติให้แต่ละภาคข้อมูลและประเมินการปล่อย GHG ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ และนำมานำเสนอ ในวันที่ 11-14 ก.พ. 2562 สำหรับระบบประปาขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละ สสภ.

แกลเลอรี่