Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้สรุปสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้ 
- ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการประสานการดำเนินงานการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร โดยรับคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ตั้งศูนย์ดังกล่าว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นคณะทำงานนี้ พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ในการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : Mnre.plan@gmail.com 
- การเตรียมงานสภากาแฟเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือและสนับสนุน เช่น สถานที่ งบประมาณ อาหารและน้ำดื่ม เป็นต้น ในงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง

แกลเลอรี่