Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

ภาพแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 10 จุด

ภาพแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 10 จุด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก คือ บริเวณจุดเก็บหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (จุดที่ 8) และบริเวณศูนย์คอมซิตี้(จุดที่ 9) ซึ่งมีค่า BOD ค่า TCB และค่า FCB เป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหาที่สำคัญ และพบค่า สังกะสี(Zn) บริเวณจุดเก็บแจ่งศรีภูมิ(จุดที่ 1) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน นอกนั้นคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม ซึ่งคุณภาพน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนำมาใช้ และหากจะใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการหรือการสาดเล่นสงกรานต์ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้แจ้งข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลกับประชาชนให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำ สงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง .. ด้วยความห่วงใย จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่