Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

5 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

5 พฤษภาคม 2562  เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

5 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่