Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

19 มิถุนายน 2562 นายมนตรี ยะราไสย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดินและบริการชุมชน

19 มิถุนายน 2562 นายมนตรี ยะราไสย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดินและบริการชุมชน

นายมนตรี ยะราไสย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดินและบริการชุมชน โดยมีการพิจารณารายงายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่พักอาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาด 760 ห้อง ในพื้นที่ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมติในที่ประชุมไม่ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว