Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

20 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121

20 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121

เจ้าหน้าที่ส่วนยุธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006  โดยเป็นการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวสารของโครงการ ขอบเขตการศึกษา รวมถึงการรับฟังข้อมูล สภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของผู็มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห่วงกังวลในด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและเสร็จสิ้นโครงการ