Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหกระทรวง ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกรทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

1.พรบ.สวล ฉ2 2561 (แก้ไขระบบจัดทำ EIA)

2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2561 (การจัดทำรายงาน Monitor)

3.สรุปโครงการที่เข้าข่ายต้องทำ EIA และ HIA

4.หนังสือระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 2562

5.แบบหนังสือแนวทางการพิจารณา EIA

6.เอกสารเบื้องต้นสำหรับพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.พรบ.การรถไฟแห่งประเทศไทย 2494

8. พรบ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2543

9. พรบ.การเดินอากาศ

10. พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558

11. พรบ.ป่าสงวน ฉ.4 2559

12.พรบ.โรงงาน 2535

13.พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522

14. พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 และฉบับที่แก้ไข

16.พรบ.โรงแรม 2547

17. พรบ.การจัดสรรที่ดิน

18. พรบ.อาคารชุด 2522

19. พรบ.โรงงาน 2535

20. พรบ.การขุดและถมที่ดิน 2543

21. กฎกระทรวงการขอและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 2558

22. กฎกระทรวงการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน 2561

23. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มคอรง สวล จังหวัดพังงา 2559

24. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สวล  จังหวัดกระบี่ 2559

25. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสวล จังหวัดลำพูน 2553

26. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายระยะเวลา กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสวล จังหวัดชลบุรี 2553

27. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557

28. พรบ.แร่ 2560

29. พรบ.ปิโตรเลียม ฉ.7 2560

30. พรบ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2550

31. พรบ.ทางหลวง2535

32. พรบ.ทางหลวงฉ.2 2549

33. พรบ.สถานพยาบาล 2541

34. พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 2559

35. พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2561 (การจัดทำรายงาน Monitor)

ขนาดไฟล์:0.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:8.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

5

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

6

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

7

ขนาดไฟล์:0.55 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

8

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง

9

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

10

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

11

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

12

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

13

ขนาดไฟล์:0.84 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

14

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

16

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

17

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

18

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

19

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

20

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

21

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

22

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

23

ขนาดไฟล์:13.11 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

24

ขนาดไฟล์:12.03 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

25

ขนาดไฟล์:13.14 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

26

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

27

ขนาดไฟล์:1.63 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

28

ขนาดไฟล์:3.83 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง

29

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

30

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

31

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

32

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

33

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

34

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

35

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง