Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร ลุ่มน้้าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการต่อเนื่อง)ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ (ปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ 2560

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร ลุ่มน้้าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการต่อเนื่อง)ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ (ปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร ลุ่มน้้าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ (ปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
 

หลักการและเหตุผล
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) : ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระยะยาวของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วิสัยทัศน์นี้จะต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว ภายใต้ระบบประชารัฐ โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ที่มีเป้าหมายสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะ ของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรมอันตราย คุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก และคุณภาพอากาศ โดยยึดหลักการใช้องค์ความรู้ กระจายการพัฒนาภายใต้การพัฒนาพื้นที่/ภารกิจ/การมีส่วนร่วม และใช้เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา นอกจากนี้ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ในข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนสอดรับโดยนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก และการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ลุ่มน้้าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 และ2 เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารมากกว่าร้อยละ 80 และถือว่า
เป็นแหล่งพื้นที่ต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ เนื่องจากตั้งอยู่บนลุ่มน้้าสาขาแม่แจ่มของลุ่มน้้าปิง มีการประมาณการว่า ปริมาณน้้าท่าร้อยละ 40 ของแม่น้้าปิง และ16 % ของแม่น้้าเจ้าพระยามาจากลุ่มน้้าสาขาแม่แจ่ม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาหรือการทากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่วิกฤต/พื้นที่อ่อนไหวด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ให้มีกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 ส้านักงานฯ ได้ด้าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร ลุ่มน้้าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการปิดทองหลังพระ) โดยมีการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้ารวมทั้งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในพื้นที่อ้าเภอแม่แจ่ม นั้น จากการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทั้ง 10 จุดเก็บของลุ่มน้้าแม่แจ่มและลุ่มน้้าสาขาย่อย พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 3 จุด และอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 3 จุด ซึ่งในการด้าเนินการแก้ไขปัญหา และการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการลดของเสียลงสู่แหล่งน้้า จ้าเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆของพื้นที่ มีการน้าเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของแหล่งกาเนิดมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าแม่แจ่ม
ดังนั้นในปี 2560 สสภ.1 จึงได้จัดท้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าฯ เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ของลุ่มน้้าแม่แจ่มและลุ่มน้้าสาขาย่อย ซึ่งมีความส้าคัญในการเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารของแม่น้้าปิง เพิ่มศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้้า รวมทั้งการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

คำนำ

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 347 ครั้ง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ส่ง สนย

ขนาดไฟล์:2.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 445 ครั้ง

ภาคผนวก

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 358 ครั้ง

1

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 355 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 360 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 359 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 359 ครั้ง

p5

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 369 ครั้ง

p6

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 380 ครั้ง