Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

17-18 กันยายน 2562 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17-18 กันยายน 2562 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ
ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการบรรยายประเด็นทางวิชาการ อาทิ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ภายใต้แนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.) การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” (กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.) ฯลฯ นอกจากนี้ มีเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่โดย สำนักงานทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการนี้ สสภ.1 ได้นำเสนอนิทรรศการ การบริหารการจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้ “มาตรการชิงเก็บ” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ สผ

ขนาดไฟล์:5.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง