Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

27 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่แวดล้อมภาคที่ 1 เซียงใหม่ จัดประชุมและศีกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพแหล่งน้ำหลัก ปึงบประมาณ 2562

27 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่แวดล้อมภาคที่ 1 เซียงใหม่ จัดประชุมและศีกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพแหล่งน้ำหลัก ปึงบประมาณ 2562

สำนักงานสิ่แวดล้อมภาคที่ 1 เซียงใหม่ จัดประชุมและศีกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพแหล่งน้ำหลัก
ปึงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น
โดย นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะ และได้รับรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
"การประเมินศักยภาพการองรับมลพิษ (Carying Capacity) ของแหล่งน้ำในพื้นที่น้ำพอง (ตอนล่าง) บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ปากแม่น้ำ พ.ศ. 2562 โดยวิทยากรอาจารย์จามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งมีสาระสำคัญในแนวทางการใช้โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mike11) และผลการศึกษาในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้
ยังได้รับฟังการบรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรม Smart Office ในการบริหารงานพัสดุและการจองรถไปราชการ (-Book Car)
และรับชมการดำเนินโครงการ Best Practice เช่น โครงการโฮมบุญประชารัฐประชารัฐร่วมลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐในระดับดี
โครงการถังขยะอัจฉริยะ การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่สิ่งแวดล้อม เป็นตัน


สรุปโดย: ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม