Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย จังหวัดเชียงใหม่

7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่