Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ โดยในการสัมมนามีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์การขอรับการอุดหนุนประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด บทบาทหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย

ในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม

 

สรุปโดย: ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่