Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

14 พฤศจิกายน 2562 การประชุมหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกองจัดการคุณภาพน้ำ คพ. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16

14 พฤศจิกายน 2562 การประชุมหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกองจัดการคุณภาพน้ำ คพ. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16

 14 พฤศจิกายน 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (นางประนอม ปียะสาธุกิจ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
ร่วมประชุมหารือการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กับ กรมควบคุมมลพิษโดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(นายประลอง ดำรงไทย)

ให้เกียรติเป็นประธาน และ รองอธิบดีกรมควบคุมลพิษ (นายสมชาย ทรงประกอบ) ร่วมหารือในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนงานงบประมาณการเก็บตัวอย่างน้ำ 2 ครั้งปี

ในช่วงฤดูน้ำหลาก และฤดูน้ำน้อย และการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ระหว่าง สถานีกรมควบคุมมลพิษ และ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน แสดงข้อมูลพร้อมกันในหน้าเดียว ให้ผู้รับผิดชอบ คพ-.สสภ. ร่วมหารือให้ได้ข้อสรุปต่อไป

2.การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้าติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวมของแต่ละ

อปท. ที่เป็นเป้าหมายของแต่ละภาค ทั้งที่ดำเนินการเอง และจัดจ้าง อจน. เดินระบบ และหากเป็นระบบที่จัดจ้าง อจน. เดินระบบ สำนักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค จะติดตามตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลผลคุณภาพน้ำ ของ อจน.

3.แนวทางในการจัดทำระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต (Authorized Third Party) เพื่อจุดประสงค์ติดตามตรวจสอบ

แหล่งกำเนิดมลพิษเป็นไปอย่างทั่วถึง ที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความเที่ยงตรงของผู้ที่ได้รับอนุญาต

4.กรมควบคุมมลพิษ จะมีโครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นหน่วยงานราชการ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแหล่งกำเนิดมลพิษที่มี

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยให้หน่วยงานราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 แห่ง จะเข้าร่วมดำเนินการด้วย

5.การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงการประเมินผลตัวชี้วัด จะเปลี่ยนเป็นร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรการลดดัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ โครงการมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการติดตามตรวจสอบน้ำชะขยะ

6.โครงการความร่วมมือด้านการตรวจสอบเหตุมลพิษจากอุบัติภัยๆ กรมควบคุมมลพิษ และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคฯ จะร่วมมือ

และสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกัน ด้านองค์ความรู้ และอุปกรณ์เครื่องมือ ต่อไป

สรุปโดย: ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่