Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

02 มกราคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ี 3/2563

02 มกราคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ี 3/2563

เมื่อวันที่ 02 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่